عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هلمند

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هلمند

 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هلمند به تاریخ ۳۰ ثور ۱۴۰۰ خورشیدی به همکاری گروپ تماس جوانان برای صلح با اشتراک اعضای کمیسیون برگزاری جرگه، روسا و منشی‌های کمیته‌های ده گانه جرگه به شکل انتخابی از سوی هیات برگزاری انتخابات، ایجاد گردید که شامل ۱۸ عضو بوده و در صورت نیاز در آن تغییر وارد می‌شود.

#بورد رهبری سکرتریت:

۱. عبدالعزیز کاروان، رئیس سکرتریت ولایتی هلمند

۲. عبدالجبار نومیال، معاون سکرتریت ولایتی هلمند

۳. سامعه حسن زاده، معاون سکرتریت ولایتی هلمند

۴. شازیه، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی هلمند

۵. نعمت الله همت، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی هلمند

۶. ثناء الله خادم، مسؤل هیات نظارت سکرتریت ولایتی هلمند

#نوت: سایر اعضای این هیات بر اساس مشوره  بورد رهبری سکرتریت ولایتی هلمند معرفی می‌گردند.

۷. عبدالوهاب زاهدی، مسؤل دارالانشاء سکرتریت ولایتی هلمند

۸. توریالی حکیمی، معاون دارالانشاء

۹. سلمه، عضؤ دارالانشا

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضای دارالانشاء براساس مشوره رییس سکرتریت ولایتی هلمند معرفی می‌گردند.

۱۰. محمد احسان فدا، مسؤل کمیته رسانه ها و سخنگوی سکرتریت ولایتی هلمند

۱۱. عزیز الله رحیمی، معاون کمیته رسانه ها و سخنگوی

۱۲. راحله، عضؤ کمیته رسانه ها و سخنگوی

#تذکر: مطابق ماده هفده هم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند. در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی هلمند معرفی می‌گردند.

۱۳. محمد اکبر بارکزی، مسؤل کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی هلمند

۱۴. حکمت الله مسلم، معاون کمیته ارتباطات سکرتریت

۱۵. حضرت عمر شیرزاد، عضؤ کمیته ارتباطات سکرتریت

۱۶. صفت الله صدیقی، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی هلمند معرفی می‌گردند.

۱۷. برکت الله سرشار، مسؤل کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی هلمند

۱۸. محمد عاطف عبرت، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی هلمند

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی هلمند معرفی می‌گردند.


با احترام

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هلمند

دفتر رسانه ها و سخنگوی گروپ تماس

۳۰ ثور ۱۴۰۰ / ۲۰ می ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی هلمند

اشتراک گزاری از طریق